Lidmaatschap

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Binnen de vereniging zijn verschillende soorten lidmaatschappen

  1. Rijdende leden (meerderjarige leden die gedurende het hele jaar gebruik maken van de manege)
  2. Pony leden (minderjarige leden die gedurende het hele jaar gebruik maken van de manege)
  3. Ouders van pony leden
  4. Steunende leden (donateur met stemrecht)
  5. Papieren leden (lid van de club die geen gebruik maakt van de manege)
  6. Ereleden

Daarnaast kent de vereniging:

  1. Wintergasten (ruiters die geen lid zijn van de vereniging en die in de periode van 1 oktober tot 1 april gebruik maken van de manege)
  2. Vrijwilligers. Mensen die zich belangeloos inzetten voor activiteiten van de vereniging.
  3. Instructeurs. Mensen die tegen een vergoeding lesgeven namens de club aan leden van de vereniging
  4. Donateurs.

 

Op basis van de statuten zijn alle leden tevens lid van de KNHS

Het aangaan van het lidmaatschap geschiedt middels een schriftelijke of digitale aanmelding bij de secretaris, en wordt aangegaan voor een jaar.

Opzegging geschied 2 maanden van tevoren middels schriftelijke of digitale afmelding bij de secretaris. Indien de afmelding niet vóór 1 november plaatsvindt, is hij/zij verplicht de bijdrage voor de KNHS voor het komende jaar alsnog te betalen.

Leden en wintergasten betalen hun contributie/bijdrage via automatische incasso. De hoogte van de contributie kan jaarlijks in de najaars-ledenvergadering worden aangepast.

Verplichtingen voor leden:

Leden zijn verplicht zich te houden aan de huisregels en de rijbaan-regels zoals gepubliceerd op de website van de club, en op de publicatieborden in de manege.

Rijdende leden en ouders van ponyleden zijn verplicht mee te draaien in de kantinediensten overeenkomstig het kantinereglement. Bij hoge uitzondering kan het bestuur besluiten tegen een financiële vergoeding afkoop van de kantinedienst toe te staan.

Van alle leden wordt verwacht dat ze een actieve bijdrage leveren aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

In alle gevallen waarin de statuten of het reglement geen duidelijkheid bieden beslist het bestuur.

Contributie:

kosten per jaar (2022):
– lidmaatschap paardenleden, excl. lesgelden:  € 100,00
– lidmaatschap ponyleden, incl. lesgelden:  € 200,00
– lidmaatschap menleden, excl. lesgelden:  € 40,00
– lidmaatschap ouders ponylid:  € 5,00
– lidmaatschap papieren leden:  € 45,00
– lidmaatschap winterleden (gebruik bak 1-10/31-3, zonder lessen):  € 90,00
– steunende leden:  € 20,00